ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

Правила поведінки студентів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України, Кодексу студента, і регламентують відносини між адміністрацією, співробітниками та студентами, умови праці та навчання, порядок приймання та виключення зі складу студентів, норми дисципліни, етики, ставлення до матеріально-грошових цінностей тощо.

Правила внутрішнього розпорядку сприяють зміцненню навчальної дисципліни, підвищенню ефективності навчального процесу. Вони спрямовані на створення в коледжі умов, що сприяють успішному навчанню кожного студента, вихованню поваги до особистості та її прав, розвитку культури поведінки і навичок спілкування.

Головний обов’язок студента – наполегливо засвоювати знання та практичні навички з обраного фаху.

Навчаючись в коледжі, студент зобов’язаний дотримуватися Положення про МФК ХНМУ, Правил поведінки здобувача освіти у МФК ХНМУ.

Незнання Правил внутрішнього розпорядку студентів коледжу не звільняє від відповідальності за їх порушення.

Правила набирають чинності з моменту їх затвердження директором коледжу і діють без обмеження строку (до внесення в них змін або прийняття нових Правил).

Спірні питання, пов’язані з дотриманням Правил поведінки, вирішуються директором, адміністрацією коледжу та органами студентського самоврядування відповідно до наданих їм повноважень.

Правила є обов’язковими для виконання здобувачами освіти, науково-педагогічним працівниками, іншими співробітниками та відвідувачами Університету та забезпечують громадський порядок, забороняють дії, які можуть загрожувати особистій безпеці, життю та здоров’ю інших осіб.

Студенти зобов’язані:

дотримуватися моральних, етичних норм;

виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану, відвідувати заняття;

виконувати у встановлені терміни усі види завдань, що передбачені навчальними планами і програмами;

дбайливо користуватись аудиторним обладнанням, меблями, комп’ютерною технікою, книжковим фондом, іншим майном;

студент приходить в коледж  за 15  хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче,  готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку;

не можна приносити на територію коледжу з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю,   ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики й інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.

забороняється вживання непристойних виразів і жестів;

не можна без дозволу викладачів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти з коледжу та його території в навчальний час.

у разі пропуску занять студент зобов’язаний пред’явити  керівнику групи довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. у разі пропуску більше трьох днів студент зобов’язаний представити довідку з медичної установи.

студент  повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших.  

студент повинен берегти майно коледжу, акуратно ставитися як до свого, так і до чужого майна, дотримуватися чистоти і порядку на території коледжу.

не допускається привласнення чужого майна. у разі спричинення збитку чужому майну, батьки студентів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

студенти, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі , класному керівнику або адміністрації.

булінг є неприпустимою формою поведінки студентів у коледжі та за його межами.

не дозволяється   користуватися на заняттях гаджетами, окрім випадків, коли їх застосування необхідно в  ході освітнього процесу.

студент зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені   програмою.

студент  повинен приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.

ПОВЕДІНКА НА ЗАНЯТТЯХ

Студенти входять до аудиторії за дзвоником. Запізнюватися   без поважних причин заборонено.

Коли викладач входить в  аудиторію, студенти  встають, вітаючи викладача.  Так само студентиі вітають будь-якого дорослого, який увійшов  під час занять.

Під час заняття не можна ходити по аудиторії без дозволу викладача, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших  від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються навчального процесу.

Якщо під час занять   необхідно вийти з аудиторії, то студент повинен попросити дозволу у викладача.

Під час відповіді на запитання викладача студент повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

Якщо студент хоче поставити питання  бо відповісти на питання, він піднімає руку.

На заняття з фізичної культури студенти приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Студенти, звільнені від занять з фізичної культури, обов’язково присутні в залі.

Студент має право в коректній формі захищати свої погляди і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми заняття.

Студенти зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час занять, так і після їх закінчення.

  ЧЕРГУВАННЯ

Черговий студент під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

Черговий студент має право зробити зауваження іншим  щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Студенти не мають права під час знаходження на території коледжу і при проведенні загальноколеджанських  заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.

За порушення цих Правил та Статуту коледжу студенти притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

  • усне зауваження;
  • виклик учня самого або з батьками на засідання Ради з профілактики правопорушень;
  • відшкодування завданої  матеріальної шкоди його батьками.

Ці Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти і є обов’язковими для виконання на всій території коледжу, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом освіти.