Медична сестра повинна мати потрійну кваліфікацію: 
милосердну – для розуміння пацієнтів,
наукову – для розуміння хвороби,
технічну – для догляду за пацієнтами.
Флоренс Найтінгейл

Сучасна медична сестра – це висококваліфікований спеціаліст, професіонал, помічник лікаря на всіх ділянках його роботи. Роль медсестер у діяльності будь-якого медичного закладу вкрай складно переоцінити.
Розвинені країни світу розглядають професію медичної сестри як одну з ключових професій, яка забезпечує ефективне функціонування системи охорони здоров’я, особливо в його профілактичній частині.
Співчуття, милосердя, сестринський догляд — основа професії медичної сестри. Медсестра отримує освіту, яка надає їй можливість виконувати вказівки та приписи лікаря, а за його відсутності — зобов’язана надати медичну допомогу хворому чи потерпілому в загрозливому для життя стані. Здобувачі спеціальності МЕДСЕСТРИНСТВО – це нова професійно орієнтована група молоді. Вони вважають свою спеціальність престижною та потрібною людям.

Медичний фаховий коледж ХНМУ забезпечує підготовку фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності   223 МЕДСЕСТРИНСТВО за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа». По завершенню навчання випускники отримують освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»/освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр». Навчання в коледжі спрямоване не лише на засвоєння студентами змісту окремих дисциплін, а й на формування професійних компетентностей, мобільності знань, гнучкості методів професійної діяльності та критичності мислення.  Освітній процес забезпечує потужний викладацький склад професіоналыв з багаторічним досвідом роботи в галузі охорони здоров’я. Коледж тісно співпрацює з установами та закладами охорони здоров’я м. Харкава та області, залучаючи до організації й реалізації освітнього процесу безпосередніх роботодавців, забезпечуючи тим самим якісну підготовку майбутніх фахівців. Пріоритетними напрямками роботи відділення є підготовка фахівців, якІ здатні швидко адаптуватися до змін та вимог роботодавців. Освітня програма «Сестринська справа»  бакалаврського рівня передвищої освіти спеціальності МЕДСЕСТРИНСТВО орієнтована в першу чергу на медсестринську клінічну практику,  передбачає підготовку фахових молодших бакалаврів медсестринства – фахівців, які відповідають вимогам сьогодення, потребам раціонального використання ресурсів, вимогам соціальних партнерів. Матеріально-технічні ресурси Медичного фахового коледжу ХНМУ відповідають сучасним стандартам організації освітнього процесу та забезпечують теоретичну й практичну підготовку здобувачів Освітньої програми «Сестринська справа»:

Медсестра готує медичне обладнання
Медсестра готує медичне обладнання
  • відпрацювання практичних маніпуляцій проводиться в навчально-тренінгових кабінетах, кабінетах доклінічного симуляційного навчання, які оснащені сучасним обладнанням та технічними засобами навчання, що дозволяє реалізувати принципи симуляційного навчання, забезпечити якісну підготовку фахівців та формувати професійні компетентності здобувачів на високому рівні;
  • для проведення лекційних занять задіяні аудиторії, оснащені мультимедійними проєкторами, ноутбуками, телевізорами;
  • кабінети оснащені доступом до мережі Інтернет, Wi-Fi, що дає можливість використовувати й створювати презентації, відеозаняття;
  • бібліотечні ресурси укомплектовані друкованими та електронними виданнями основної навчальної літератури. Фонд додаткової літератури, крім навчальної, включає офіційні, довідково-бібліографічні та фахові медичні періодичні видання, які формуються відповідно до предметної області та сучасних тенденцій в галузі охорони здоров’я. Бібліотека забезпечена вільним доступом до Інтернету;
  • є вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, спортивний зал, зал з тренажерами для оздоровлення.
Медсестра робить медичні процедури
Медсестра робить медичні процедури

Професія медичної сестри – одна з найзатребуваніших, а шанси на працевлаштування випускників досить високі!  Кваліфіковані сестри медичні, які здатні на високому професійному рівні вирішувати медико-соціальні проблеми населення, компетентно приймати виважені рішення сьогодні є вкрай затребуваними на ринку праці. Випускники відділення успішно працюють медичними сестрами в закладах охорони здоров’я в усіх регіонах України та за її межами.