СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Структура і штатний розпис Коледжу за поданням Коледжу затверджується Університетом відповідно до порядку, встановленого законодавством України

Структура Коледжу затверджується ректором Університету.  

Основними структурними підрозділами Коледжу є:

  • відділення;
  • циклові комісії;
  • бібліотека;
  • навчально-методичний підрозділ, навчальні кабінети та навчальна частина; бухгалтерський підрозділ;
  • господарський підрозділ;
  • інші підрозділи, діяльність яких не заборонена чинним законодавством.

Структурними підрозділами Коледжу також можуть бути: навчально-виробничі центри, медичні центри (сектори, частини, комплекси тощо), що забезпечують практичну підготовку фахівців; підрозділи з підготовки до вступу, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні центри, виробничі структури, підрозділи культурно-побутового та спортивного призначення; підрозділи, що забезпечує поєднання теоретичного навчання з навчанням на робочих місцях (дуальну освіту); інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законом.

Відділення – це структурний підрозділ Коледжу, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей за наявності контингенту Студентів не менше 150 осіб денної, дистанційної, вечірньої форми навчання. Керівництво відділенням здійснює завідувач. Завідувач відділення призначається на посаду за поданням директора Коледжу наказом ректора Університету за погодженням з колегіальним органом управління Коледжу з числа педагогічних працівників, які мають вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше як п’ять років. Завідувач відділення забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів відділення. Повноваження завідувача відділення визначаються положенням про відділення, що схвалюється колегіальним органом управління Коледжу, затверджуються в установленому порядку.

Циклова комісія провадить освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (освітньо-професійною програмою), групою спеціальностей однієї або споріднених галузей, може проводити дослідницьку, спортивну діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін). Циклова комісія створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти педагогічних (науковопедагогічних) працівників, для яких Коледж є основним місцем роботи. Голова циклової комісії призначається за поданням директора Коледжу наказом ректора Університету з числа педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які мають вищу освіту та стаж педагогічної та/або науковопедагогічної роботи не менш як п’ять років. Голова циклової комісії забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною 13 діяльністю викладачів циклової комісії.

Для надання методичної допомоги викладачам і організації обміну досвідом навчально-методичної та виховної роботи у Коледжі може діяти методичний кабінет. Основні завдання методичного кабінету: надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам; координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності та удосконалення фахової підготовки викладачів; організація заходів, які спрямовані на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращих педагогічних досвідів та освітніх технологій.

Відповідно до навчальних планів у Коледжі створені навчальні кабінети.

Для забезпечення студентів, викладачів літературою та періодичними виданнями в Коледжі функціонують бібліотека та читальний зал.

Структурні підрозділи підпорядковані безпосередньо директору Коледжу, який визначає напрями основної діяльності, структуру управління, умови використання матеріально-технічної бази Коледжу тощо. Керівників підрозділів відповідно до Положення призначає ректор Університету.

Підбір та розстановка кадрів (у тому числі заступників директора Коледжу, керівників підрозділів, провідних фахівців) здійснюється за поданням директора Коледжу з визначенням функціональних обов’язків співробітників на базі штатного розпису та планів розвитку напрямів діяльності Коледжу.

Керівниками підрозділів призначаються фахівці, які мають відповідну освіту та досвід роботи в галузі.

Керівники підрозділів Коледжу несуть повну відповідальність за професійний рівень та своєчасне виконання робіт, за дотримання трудової, господарської та фінансової дисципліни, збереження матеріальних цінностей підрозділів та Коледжу в цілому, за створення умов творчої і результативної праці членів колективу.