ВИХОВНА РОБОТА

Кожне слово вихователя повинно нести в собі добро,
справедливість, красу – в цьому суть наших повчань.
У цій справі немає дрібниць.
Одне ваше слово може зруйнувати в дитини віру
у вас як вихователя, збентежити дитячу душу.
В.О. Сухомлинський

Законодавство України про освіту ґрунтується на Конституції України та  складається із Закону України «Про освіту», спеціальних законів, інших актів  законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України,  укладених в установленому законом порядку.

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні і спрямовані на  утвердження демократичних засад розвитку держави, зумовлюють необхідність  відповідних змін у всіх сферах народного господарства, в тому числі і в галузі  освіти, складовою якої є виховання.

Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є: єдність навчання, виховання та розвитку (ст. 6 Закону України «Про освіту»).

Виховний процес у коледжі органічно поєднується з навчанням студентів, опануванням основами наук, багатством національної і світової культури. Серед педагогів коледжу давно утвердилась думка, що успіх виховного процесу залежить від стосунків між викладачем та студентом, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.

Мета та завдання виховної роботи:

  • формування української громадянської ідентичності – здійснення заходів,  спрямованих на впровадження та утвердження суспільно-державних  (національних) цінностей, розвитку громадянської ідентичності населення  України;
  • військово-патріотичне виховання – здійснення заходів, спрямованих на  формування у громадян готовності до захисту України, громадського сприяння безпеці та обороні України та підвищення престижу військової й спеціальної  державної служби;
  • формування науково-методологічних і методичних засад національно патріотичного виховання – здійснення заходів, спрямованих на розвиток цілісної  загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання;
  • підтримка та співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно патріотичного виховання.

Основним напрямком виховної роботи сьогодні виступають національно-патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Виховна проблема, над вирішенням якої працює колектив закладу освіти: формування свідомої, конкурентоспроможної особистості із постійною потребою самореалізації та самовдосконалення, з гуманістичним світосприйманням і почуттям відповідальності за долю України.

План виховної роботи у коледжі носить комплексний характер, охоплює всі сфери життєдіяльності студентів, є складовою частиною освітнього процесу.

Педагогічний колектив, керуючись у своїй роботі чинним законодавством, виховує громадянина, патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і професійної діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, формує творчу особистість студента, свідоме ставлення до обов’язків, повагу до національних цінностей нашого народу, вироблення навичок здорового способу життя.

Організація виховної роботи постійно вдосконалюється, активізуються традиційні види діяльності.

Випускники закладу є не просто висококваліфікованими спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими.