ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Завідувач практикою Смелянська
Юлія  Олександрівна

Практична підготовка є однією із основних складових фахової підготовки студентів у Медичному фаховому  коледжі ХНМУ. Вона органічно входить у чітку систему фахової підготовки впродовж  усього періоду навчання. Система практичної підготовки у нашому коледжі – це механізм, який забезпечує формування у студентів не лише фахової компетентності а й особливого світогляду фахівця, його готовності до нарощування професійних можливостей, особистого розвитку і росту. Практична підготовка студентів здійснюється через навчальну, виробничі та переддипломну практики, що є основою професійної підготовки майбутніх фахівців і проводиться у відповідності з діючими навчальними планами і програмами на оснащених належним чином навчальних базах практики. Широке використання викладачами коледжу в практичній підготовці студентів інноваційних педагогічних технологій, таких як проблемно орієнтоване та командно-орієнтоване навчання, проектні технології, навчання на основі клінічного випадку, інтегроване навчання, інформаційно-комунікаційні та комп’ютерні технології, симуляційне навчання поряд з традиційними методами дозволяє сформувати високий рівень фахової компетентності у студентів, забезпечити якість їх майбутньої діяльності.

Частина практичних занять з клінічних дисциплін проводиться в кабінетах з необхідним методичним забезпеченням, навчальними посібниками, фантомами, муляжами, інструментарієм, предметами догляду, які дозволяють у доклінічних умовах, із високим ступенем достовірності, імітувати реальні умови виконання цієї роботи в клініці.

Базою для проведення практичних занять є лікувальні установи Харкова та області. У профільних відділеннях лікарень студенти мають можливість удосконалити набуті практичні навички в клінічних умовах безпосередньо біля ліжка хворого, знайомитись з новими методами обстеження, лікування та догляду за хворими. Невід’ємною складовою підготовки спеціалістів у нашому навчальному закладі є виробнича і переддипломна практика студентів, яка здійснюється відповідно до діючого Наказу МОЗ України за № 690 від 7.10.2005 р. «Про затвердження положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних та фармацевтичних закладів І – ІІ рівня акредитації.» Метою цих видів практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень у виробничих умовах.

Докладніше

Найбільш активні студенти коледжу залучаються до проведення коледжних та загальноміських просвітницьких заходів з профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя.

Набуття та опрацьовування професійних навичок відбувається в кращих лікувально – профілактичних закладах міста Харкова та області, практичні заняття з клінічних дициплін поводяться у максимально наближених до реальних умовах. Результатом цього є певні досягнення у Відкритому чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги Харківської області, у Всеукраїнському літньому чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «Сумські медичні ралі», Відкритому чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги Харківської області з міжнародною участю. Не менш престижною є участь студентів у традиційному щорічному фаховому конкурсі «Кращий за професією», своєрідному іспиті на фахову компетентність, професійну і особистісну зрілість.

Участь у наукових дослідженнях відкриває у студентів нові знання, розкриває творчі здібності, професійні якості майбутнього фахівця, породжує творчий підхід до організації своєї роботи. Довершення практичних знань студентів і викладачів коледжу відбувається на коледжних та регіональних науково-практичних конференціях, присвячених досягненням сучасної медичної науки та на конкурсах з домедичної допомоги при невідкладних станах, у яких студенти коледжу приймають активну участь.

Під час проходження виробничої та переддипломної практики робота студентів неодноразово відзначена грамотами та подяками з боку керівництва  лікувально – профілактичних закладів.

Переважна більшість випускників коледжу працює в галузі охорони здоров’я Харківської області.