Голова циклової комісії

МАЛЬОВАНА Майя Петрівна

викладач дисциплін «Фармакологія та медична рецептура», «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я», «Інфектологія»,  «Медсестринство в інфектології», «Епідеміологія», «Психіатрія та наркологія»

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін  забезпечує навчання за спеціальністю 223 Медсестринство за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та освітньо професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

Проблеми, над якими працює циклова комісія:

Загальна:

Формування професійних компетенцій майбутніх молодших медичних фахівців під час викладання навчальних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки.

Приватні:

1. Модель формування фахових компетенцій майбутніх молодших медичних спеціалістів.

2. Сучасні підходи до формування професійних компетенцій майбутніх молодших медичних спеціалістів.

3. Формування клінічного мислення як методичної основи медичної освіти.

4. Організація дистанційного навчання з використанням контенту Moodle для реалізації СПРС.

5. Метод проектів як метод формування самостійної творчої особистості майбутнього фахівця.

6. Мотивація навчальної діяльності студентів як один із основних факторів успішної професійної підготовки.

7. Використання комп’ютерних та мультимедійних технологій як засіб активізації навчально-виховного процесу.

Склад циклової комісії

Будзин Ігор Васильовичвикладач дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія»,  «Патоморфологія та патфізіологія», «Основи екології та профілактична медицина»
ЗАВГОРОДНЯ Любов Василівнавикладач дисциплін «Ріст і розвиток людини», «Медсестринство в інфектології»
Полянська Олена Іванівнавикладач дисциплін «Медична хімія», «Медична біологія», «Географія», «Хімія», «Біологія і екологія»
Чуєва Ірина Миколаївнавикладач дисциплін «Мікробіологія», «Основи мікробіології з імунологією», «Хімія», «Основи медичної генетики», «Медична біологія»

Робота циклової комісії спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, поліпшення якості підготовки спеціалістів, формування високоосвіченої, моральної, самодостатньої особистості, кваліфікованого фахівця, здатного у нових соціально-економічних умовах бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці.

Викладачі циклової комісії постійно удосконалюють свій рівень педагогічної майстерності шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, самоосвіти, взаємовідвідувань занять та позааудиторних заходів. На заняттях використовують особистісно орієнтовне навчання, міждисциплінарні зв’язки, технічні засоби навчання. Викладачами приймається активна участь у науковій роботі, щорічних конференціях, конкурсах. Згідно плану роботи циклової комісії проводяться відкриті заняття. В цикловій комісії працюють викладачі які мають науковий ступінь кандидата медичних наук.

Циклова комісія продовжує активно працювати над покращенням та вдосконаленням викладання навчальної дисципліни циклу.