Голова циклової комісії

МИРОНЕНКО Лариса Василівна

викладач дисциплін  «Математика», «Фізика і астрономія»

Циклова комісія з питань загальноосвітніх дисциплін  Медичного фахового коледжу ХНМУ  забезпечує навчання за спеціальністю 223 Медсестринство за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та освітньо професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

Проблеми, над якими працює циклова комісія

Загальна:

Визначення шляхів формування професійних компетенцій майбутніх молодших медичних спеціалістів з метою підвищення якості освіти та формування професійної культури.

Приватні:

1. Модель формування фахових компетенцій майбутніх молодших медичних спеціалістів.

2. Сучасні підходи до формування професійних компетенцій майбутніх молодших медичних спеціалістів.

3. Формування клінічного мислення як методичної основи медичної освіти.

4. Організація дистанційного навчання з використанням контенту Moodleдля реалізації СПРС.

5. Метод проектів як метод формування самостійної творчої особистості майбутнього фахівця.

Склад циклової комісії

Волятицька Ніна Володимирівнавикладач дисциплін «Економіка», «Основи економічної теорії» 
Гуляєва Ірина Володимирівнавикладач дисциплін «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література» 
Долматова Маргарита Василівнавикладач дисциплін «Історія України», «Всесвітня історія» 
Федорова Світлана Євгеніївнавикладач дисциплін «Інформатика»,  «Основи медичної інформатики», «Основи біологічної фізики та медична апаратура»   
Хіжняков Юрій Олександровичвикладач дисциплін «Фізична культура», «Захист України», «Фізичне виховання» 

Педагогічна діяльність у закладі спрямована на підготовку висококваліфікованого спеціаліста, здатного знайти своє місце на ринку праці, активно включитися у політичну, суспільну, культурну та інші сфери життя суспільства. Викладання загальноосвітніх предметів передбачає студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, пояснювально-ілюстративне навчання. Теоретична підготовка забезпечується інноваційними, активними та інтерактивними формами і методами проведення занять, які орієнтовані на формування готовності до професійної діяльності: лекції-візуалізації з використанням мультимедійних технологій; проблемні семінари, лекції, бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції із заздалегідь запланованими помилками, лекції-прес-конференції. Викладачі циклової комісії в своїй професійній діяльності використовують взаємодію науково-методичної роботи педагогів з науково-дослідною діяльністю та творчо-пошуковою діяльністю студентів з предметів вивчення на практичних заняттях та в гуртках.  Беруть активну участь у щорічних студентських конференціях, проводять конкурси, «Тижні наук» та ін.

Викладачі циклової комісії постійно удосконалюють свій рівень педагогічної майстерності шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, самоосвіти, взаємовідвідувань занять та позааудиторних заходів. Активно працюють над покращенням та вдосконаленням викладання навчальних предметів циклу, забезпечують освітній процес відповідно до сучасних вимог, постійно працюють над підвищенням професійної майстерності, обмінюються досвідом роботи, вивчають та впроваджують новітні інформаційні технології та форми організації освітнього процесу, розробляють та постійно поновлюють навчально-методичні комплекси з предметів, створюють навчально-методичні посібники.