Голова циклової комісії

ПЕТРОВА Світлана Степанівна

викладач дисциплін «Медсестринство у внутрішній медицині», «Внутрішня медицина»,  «Невідкладні стани у внутрішній медицині», «Медсестринство в психіатрії та наркології»

Циклова комісія з питань професійної та практичної підготовки забезпечує навчання за спеціальністю 223 Медсестринство за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та освітньо професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

Проблеми, над якими працює циклова комісія

Загальна:
методична:

«Підвищення рівня професійної компетентності педагога як запорука його самореалізації таумова формування ключових компетентностей майбутнього конкурентоздатного на вітчизняному та міжнародному ринках праці медичного фахівця»
виховна:
«Національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, моральне, екологічне, формування професійних компетенцій майбутніх молодших медичних спеціалістів»
Приватні:
1. Професійна компетентність викладача – ефективний шлях підвищення якості підготовки майбутніх медичних працівників.
2. Симуляційне навчання як сучасна технологія набуття практичних навичок, умінь та знань.
3. Особливості педагогічної взаємодії та різні типи технологій дистанційного навчання студентів.

Склад циклової комісії

Агапова Вікторія Юріївна  викладач дисциплін «Медсестринство в педіатрії», «Основи психології та міжособове спілкування», «Патоморфологія та патфізіологія», «Основи загальної та медичної психології»
Коваленко Ольга Володимирівнавикладач дисциплін «Основи психології та міжособове спілкування», «Основи загальної та медичної психології», «Основи медсестринства», «Медсестринство в неврології», «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», «Громадське здоров’я та громадське медсестринство»
Курова Лідія Василівнавикладач дисциплін «Медсестринство в сімейній медицині», «Педіатрія», «Медсестринство в педіатрії», «Невідкладні стани в педіатрії», «Сімейна медицина»
Середа Анжела Володимирівнавикладач дисциплін «Медсестринство у внутрішній медицині», «Внутрішня медицина», «Медсестринство в сімейній медицині», «Основи екології та профілактичної медицини», «Медсестринство в психіатрії та наркології»
Смелянська Юлія Олександрівнавикладач дисциплін «Медсестринство в дерматології та венерології», «Дерматологія та венерологія», «Неврологія», «Неврологія та психіатрія з наркологією», «Медсестринство в неврології»

Викладачі циклової комісії створюють умови для творчо-пошукової діяльності здобувачів освіти з освітніх компонент циклу, організовують навчально-дослідницьку роботу, беруть участь у щорічних науково-практичних конференціях, проводять конкурси фахової майстерності «Краща медична сестра»,  з дисциплін циклу. Згідно плану роботи циклової комісії проводяться відкриті заняття. Кабінети доклінічної практики та навчальні кімнати на клінічних базах укомплектовані муляжами, фантомами, інструментарієм та оснащенням для організації симуляційного навчання та відпрацювання всіх навичок, які передбачені навчальними програмами. З метою вдосконалення професійної компетентності здобувачів освіти викладачі циклової комісії проводять на базі навчально-тренувальних кабінетів і кабінетів доклінічної практики практичні тренінги з медсестринських та терапевтичних дисциплін.

Циклова комісія приділяє велику увагу практичному навчанню з метою підготовки конкурентноспроможного фахівця, покращенню якості навчання з урахуванням нових проблем закладів охорони здоров’я. Викладачі циклової комісії вдосконалюють свій рівень педагогічної майстерності шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування, беруть участь у тренінгах, вебінарах, майстер-класах очно та дистанційно, є активними учасниками науково-методичних, медичних науково-практичних конференцій, беруть участь у видавничій діяльності, активно впроваджують у освітній процес інформаційні технології, опановують дистанційні навчальні платформи.