ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

Голова циклової комісії

ПОЛКОВНИКОВА Марина Вікторівна

викладач дисциплін «Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в онкології», «Анестезіологія та реаніматологія», «Онкологія», «НС в хірургії»

Циклова комісія з питань професійної та практичної підготовки забезпечує навчання за спеціальністю 223 Медсестринство за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та освітньо професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

Проблеми, над якими працює циклова комісія

Загальна:
методична:

«Підвищення рівня професійної компетентності педагога як запорука його самореалізації таумова формування ключових компетентностей майбутнього конкурентоздатного на вітчизняному та міжнародному ринках праці медичного фахівця»
виховна:
«Національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, моральне, екологічне, формування професійних компетенцій майбутніх молодших медичних спеціалістів»
Приватні:
1. Професійна компетентність викладача – ефективний шлях підвищення якості підготовки майбутніх медичних працівників.
2. Симуляційне навчання як сучасна технологія набуття практичних навичок, умінь та знань.
3. Особливості педагогічної взаємодії та різні типи технологій дистанційного навчання студентів

Склад циклової комісії

КУРЕНКОВА Катерина Михайлівнавикладач дисциплін «Акушерство», «Гінекологія», «Медсестринство в акушерстві», «Медсестринство в гінекології», «Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї»,  «Офтальмологія», «Медсестринство в офтальмології», «Медсестринство в психіатрії і наркології»
ЛУГОВЕЦЬ Ірина Сергіївнавикладач дисциплін «Медсестринство в хірургії», «Хірургія», «Фармакологія та медична рецептура», «Стоматологічні захворювання»
Савіна Ірина Миколаївнавикладач дисциплін «Медсестринство в оториноларингології», «Оториноларингологія», «Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина», «Медсестринство в геронтології та геріатрії», «Медична та соціальна реабілітація», «Основи медсестринства», «Медсестринство в офтальмології», «Офтальмологія»
Якиміва Олена Олексіївна       5    викладач дисциплін «Медсестринство в акушерстві», «Медсестринство в гінекології», «Акушерство», «Гінекологія», «Хірургія», «Невідкладні стани в      акушерстві та гінекології», «Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій»

Викладачі циклової комісії створюють умови для творчо-пошукової діяльності здобувачів освіти з освітніх компонент циклу, організовують навчально-дослідницьку роботу, беруть участь у щорічних науково-практичних конференціях, проводять конкурси фахової майстерності «Краща медична сестра»,  з дисциплін циклу. Згідно плану роботи циклової комісії проводяться відкриті заняття. Кабінети доклінічної практики та навчальні кімнати на клінічних базах укомплектовані муляжами, фантомами, інструментарієм та оснащенням для організації симуляційного навчання та відпрацювання всіх навичок, які передбачені навчальними програмами. З метою вдосконалення професійної компетентності здобувачів освіти викладачі циклової комісії проводять на базі навчально-тренувальних кабінетів і кабінетів доклінічної практики практичні тренінги з медсестринських та терапевтичних дисциплін.
Циклова комісія приділяє велику увагу практичному навчанню з метою підготовки конкурентноспроможного фахівця, покращенню якості навчання з урахуванням нових проблем закладів охорони здоров’я. Викладачі циклової комісії вдосконалюють свій рівень педагогічної майстерності шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування, беруть участь у тренінгах, вебінарах, майстер-класах очно та дистанційно, є активними учасниками науково-методичних, медичних науково-практичних конференцій, беруть участь у видавничій діяльності, активно впроваджують у освітній процес інформаційні технології, опановують дистанційні навчальні платформи.